Jaakontien ystävät ry / Esityslista / Vuosikokous 10.3.2018

Jaakontien ystävät ry:n sääntömääräinen vuosikokous lauantaina 10.3.2018 klo 17.30 Kallion kirkon kappeli, Helsinki.

1. Kokouksen avaus

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen alkuhartauden jälkeen.

Päätös:


2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Esitys: Puheenjohtajaksi valitaan NN, sihteeriksi NN sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, NN ja NN

Sihteeri laatii pöytäkirjan ja toimittaa sen allekirjoitettuna puheenjohtajalle, joka toimittaa sen edelleen pöytäkirjantarkastajille, ja nämä toimittavat sen tarkastettuna yhdistyksen puheenjohtajalle.

Päätös:


3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut lähetettiin sähköpostitse 13.2.2018 ja niille, jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan, postitse 14.2.2018. Kaikille jäsenille, joilta oli posti- tai sähköpostiosoite, viimeistään viikko ennen kokousta. Kutsussa mainittiin, että äänivaltaisia kokouksessa ovat ainaisjäsenten lisäksi ne , jotka ovat maksaneet vuoden 2017 jäsenmaksun viimeistään 1.3.2018.

Säännöt eivät määrittele päätösvaltaisuutta. Kokouksessa kiertää nimilista. Vielä tässä vaiheessa on mahdollista ilmoittautua yhdistyksen jäseneksi.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti laillisesti koolle kutsutuksi. Todetaan äänivaltaiset ja muut läsnäolijat.

Päätös:


4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kokouskutsussa on mainittu, että kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Esitys: Esityslista vahvistetaan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:


5. Esitetään tilinpäätös ja tase, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Rahastonhoitaja esittelee tilinpäätöksen ja taseen, puheenjohtaja vuosikertomuksen ja toiminnantarkastaja oman lausuntonsa.

Esitys: Merkitään liitteinä olevat tilinpäätös, tase, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto tiedoksi.

Päätös:


6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Esitys: Tilinpäätös vahvistetaan liitteen mukaisena. Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnetään vastuuvapaus toimintavuodelta 1.1.-31.12.2017.

Päätös:


7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet kuluvalle vuodelle

Esitys: Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksut vuodelle 2018 vahvistetaan liitteiden mukaisina.

Päätös:8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Yhdistyksen säännöt, § 6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. ...

Esitys: Valitaan puheenjohtaja sekä neljä hallituksen jäsentä.

Päätös:


9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

Esitys: Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.

Päätös:


10. Kokouksen päätös

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:* * * * *

5.2. VUOSIKERTOMUS

Vuonna 2017 Jaakontien ystävät edellisvuosien tapaan palveli Espanjaan pyhiinvaellukselle lähteviä. Lähtijöitä neuvottiin verkkosivuilla ja puhelimitse. Vuoden aikana kirjoitettiin 272 tilauksen perusteella 469 pyhiinvaelluspassia. Pyhiinvaeltajista naisia oli 322. Pyöräillen pyhiinvaellukselle lähti 4 henkilöä, muut jalkaisin. Passitilausten yhteydessä myytiin 175 pinssiä. Passien ja pinssien lisäksi yhdistys myi pyhiinvaeltajille, jäsenille ja tapahtumien yhteydessä Pientä pyhiinvaelluskirjaa, jota myös lahjoitettiin yhteistyötahoille.

Yhdistyksen suurin hanke 2017 oli viikon mittainen pyhiinvaellus Rengosta Turun tuomiokirkkoon. Sen johtajana toimi Jyrki Aaltonen ja hengellisestä ohjelmasta vastasi Miika Ahola. Hallituksesta myös Lea Purhonen ja Päivi Kangasmäki olivat mukana pyhiinvaelluksella, johon kaikkiaan osallistui 17 pyhiinvaeltajaa sekä huoltoauton kuljettaja. Hallitus arvioi pyhiinvaellusta heti sen päätyttyä pidetyssä kokouksessa.

Kirkkopäivien yhteydessä yhdistys järjesti Mikael Agricolan patsaan luona yleisen pyhiinvaeltajien matkaan siunaamisen, joka samalla aloitti Kirkkopäivien ohjelmaan kuuluneen Pyhiinvaelluspyrähdyksen Henrikintiellä ja Jaakontiellä Logomoon.

Maaliskuussa Helsingissä Paavalin kirkolla pidettyy camino-tapahtumaan osallistuivat Elonheimo ja Purhonen.

Vuosikokous pidettiin 20.5.2017 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tiloissa Turussa Kirkkopäivien yhteydessä. Vuosikokous valitsi puheenjohtajaksi Kalle Elonheimon ja hallituksen jäseniksi valittiin Riitta Männistö, Lea Purhonen, Miika Ahola ja Päivi Kangasmäki. Toiminnantarkastajaksi valittiin Topi Haarlaa, varalle Simo Laitila. Uusi hallitus piti kertomusvuoden ensimmäisen kokouksensa heinäkuussa. Varapuheenjohtajaksi se valitsi Aholan, sihteeriksi Laineen ja rahastonhoitajaksi Purhosen.


7.1. TOIMINTASUUNNITELMA 2018

Yhdistys jatkaa Jaakontien vaellusta Espanjassa suunnittelevien neuvontaa. Espanjaan pyhiinvaellukselle lähtevät voivat saada pyhiinvaelluspassin Jaakontien ystäviltä. Pyhiinvaeltajiksi aikovia neuvotaan puhelimitse ja sähköpostitse sekä tapahtumien yhteydessä.

Pyhiinvaelluspassien suuren kysynnän vuoksi hallitus voi harkintansa mukaan käyttää ulkopuolista työvoimaa niiden toimittamiseen pyhiinvaeltajille. Vuoden aikana myydään Jaakonvaellusten oheismateriaalia (pinssi) sekä Pientä pyhiinvaelluskirjaa. Galician aluehallinnon lahjoittamia karttoja liitetään pyhiinvaelluspassitilauksiin veloituksetta niin kauan kuin niitä riittää.

Uutena toimintamuotona kokeillaan keväällä 2018 pyhiinvaelluspassipäivystystä, jossa credencialin voi saada tietystä paikasta tiettyyn aikaan. Kokeiluiltoja on ainakin kaksi Helsingissä yhteistyössä Suomen Caritas ry:n kanssa.

Jo kahtena vuonna Turussa toteutettua yleistä pyhiinvaeltajien matkaan siunaamista jatketaan ja matkaan siunaaminen järjestetään myös Helsingissä vuosikokouksen yhteydessä Kallion seurakunnan kanssa.

Yhdistys vamistelee vuodeksi 2019 pyhiinvaellusta Turusta Rymättylään ja vuoden 2021 pyhiinvaellusta koko Härkätien mitalta.

Jaakontien ystävät pitää yllä verkkosivustoa osoitteessa jaakontie.fi. Sivuston uudistamiseen varataan varoja ja hallituksen tulee nimetä keskuudestaan uudistamisesta vastaava. Samassa yhteydessä yhtenäistetään graafinen ilme muutenkin ja selvitetään mahdollisuus saada sivustoon verkkokauppa passien ja pinssien yms. tilaamista varten. Yhdistys pyrkii saamaan tiedotusvälineisiin ja yleisötapahtumiin Jaakontietä, pyhiinvaelluksia ja toimintaansa esitteleviä haastatteluja, artikkeleita ja ohjelmia.

Pyhiinvaellusten edistämiseksi yhdistys tekee yhteistyötä muiden suomalaisten pyhiinvaelluksia järjestävien ja pyhiinvaellusreittejä ylläpitävien tahojen kanssa, pitää yllä sivuna pyhiinvaellus.fi sekä on mukana kansainvälisessä yhteistyössä. Erityisesti pyritään yhteistyöhön Härkätien yhdistyksen kanssa.

Yhdistys järjestää koulutusta majatalojen vapaaehtoiseksi (hospitalero/a) aikoville.

Yhdistys voi maksaa näihin liittyviä kuluja ja matkakorvauksia.

Hallituksen kokouksiin maksetaan matkakorvaus. Perustelluista syistä hallitus voi määrätä maksettavaksi muitakin matkakulu­korvauksia tai ajoneuvon käyttö­korvauksia, esim. pyhiinvaelluksen turva- ja kuljetusauton käytöstä tai reitin merkitsemisestä.

7.3. JÄSENMAKSUT

Vuosimaksu 10,00 € — ainaisjäsenmaksu 100,00 € — kannatusjäsenmaksu 200,00 €